سپتامبر 10, 2017

جراحی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی انحراف بینی ناشی از کج بودن دیواره و تیغه وسطی است که بینی را به دوقسمت مساوی تقسیم می کند، این تیغه از دو قسمت غضروفی و استخوانی تشکیل []
Message Us on WhatsApp